Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZESTAWÓW UPOMINKOWYCH
§ 1 DEFINICJE
a) SKLEP – podmiot realizujący zamówienie oraz dokonujący sprzedaży zestawów upominkowych. Właścicielem sklepu oraz marki „koszeswiateczne.pl” wraz z logo marki jest Dom produkcyjny m-medio s.c. z siedzibą w 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul Lipowa 22b, NIP: 951-20-67-584,
b) KLIENT – osoba składająca zamówienie na zestaw upominkowy. Jest nim zarówno „konsument” o którym mowa w art. 22 (1) kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak i przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek dozwolonej przez prawo formie,
c) ODBIORCA – osoba fizyczna lub osoba prawna do której wysyłany lub któremu przekazywany jest Zestaw Upominkowy,
d) STRONA – rozumie się przez to zarówno Sklep jak i Klienta,
e) REGULAMIN – oznacza niniejszy regulamin określający warunki i zasady sprzedaży Zestawów Upominkowych. Złożenie Zamówienia na Zestaw Upominkowy oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez Klienta,
f) ZESTAW UPOMINKOWY – zestaw oferowany do sprzedaży przez Sklep, znajdujący się w aktualnej ofercie Sklepu lub przygotowany zgodnie z indywidualnym zamówieniem Klienta,
g) UMOWA – umowa między Sklepem a Klientem na podstawie której realizowana jest sprzedaż i dostawa Zestawów Upominkowych. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią przedmiotowej Umowy. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja Regulaminu przez Klienta dokonywana w toku składania Zamówienia,
h) ZAMÓWIENIE – wniosek składany na za pośrednictwem strony internetowej lub telefonicznie, obejmujący zamówienie na Zestaw Upominkowy i zawierający dane pozwalający zidentyfikować Klienta.
§ 2 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1. Zamówienie na sprzedaż i dostarczenie Zestawów Upominkowych można składać w następujący
sposób:
a) telefonicznie, poprzez kontakt ze Sklepem, dzwoniąc na numer dostępny na stronie internetowej Sklepu http://koszeswiateczne.pl w zakładce kontakt,
b) elektronicznie, poprzez kontakt ze Sklepem za pośrednictwem strony internetowej Sklepu http:// koszeswiateczne.pl lub pisząc maila na adres mb@m-medio.pl
2. Zestawy Upominkowe oferowane do sprzedaży przez Sklep ujawnione są na stronie internetowej http://koszeswiateczne.pl. Zamówienie winno wskazywać co najmniej rodzaj oferowanego Zestawu Upominkowego. Sklep jednocześnie umożliwia konstruowanie własnych Zestawów Upominkowych zgodnie z życzeniem Klienta i zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Zamówienie na Zestaw Upominkowy przygotowany według życzenia Klienta winno wskazywać elementy wchodzące w skład zestawu, jego ewentualne cechy, sposób przygotowania, termin i ewentualnie sposób dostawy. W przypadku gdy przygotowanie indywidualnego Zestawu Upominkowego będzie niemożliwe, Sklep niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.
4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych pozwalających na jego identyfikację i ewentualnie wystawienie faktury VAT oraz danych Odbiory Zestawu Upominkowego, w tym nazwy Odbiorcy (imienia, nazwiska, firmy osoby prawnej) i jego dokładnego adresu.
5. Sklep zastrzega, iż wszelkie informacje dotyczące Zestawów Upominkowych zawartych na
stronie internetowej http://koszeswiateczne.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu
cywilnego. Do zawarcia umowy dochodzi w wyniku akceptacji przez Sklep zamówienia
złożonego przez Klienta. Akceptacja może mieć formę mailową, telefoniczną lub może do niej dojść w wyniku faktycznej realizacji zamówienia przez Sklep.
6. Sklep zastrzega sobie możliwość umieszczenia zamienników w Zestawie Upominkowym, pod tym wszakże warunkiem, iż będą to zamienniki o podobnej lub wyższej wartości i standardzie oraz zbliżonej wartości.
7. Dla Klienta wiążące są postanowienia Regulaminu, które obowiązywały w chwili składania zamówienia, niezależnie od jego ewentualnej późniejszej zmiany.
§ 3 PŁATNOŚĆ / CENY
1. Ceny za Zestawy Upominkowe znajdujące się w standardowej ofercie Sklepu znajdują się na stronie internetowej http://koszeswiateczne.pl. Ceny zestawów przygotowywany na życzenia Klientów ustalane są indywidualnie.
2. Wszystkie Ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami netto. Ceny za Zestaw Upominkowy nie zawierają cen dostawy przesyłek do odbiorcy.
3. W przypadku składania Zamówień na większą partię Zestawów Upominkowych, Sklep może udzielić stosownych rabatów lub zapewnić darmowy dowóz przesyłki do Odbiorcy. Informacja w tym zakresie znajduje się na stronie internetowej sklepu lub ustalana jest indywidualnie w ramach uzgodnień z Klientem.
4. Warunkiem realizacji zamówienia przez Sklep jest zapłata za Zestaw Upominkowy łącznie z kwotą dostawy do Odbiorcy. W przypadku zamówień składanych po raz kolejny Sklep może ustalić indywidualne warunki płatności, w tym w szczególności udzielić rabatu lub wydłużyć okres płatności.
§ 4 DOSTAWA
1. Zamówienie na Zestaw Upominkowy realizowane jest za pośrednictwem firmy wysyłkowej lub kurierskiej. Zestaw Upominkowy może być również, na życzenie Klienta, odebrany osobiście w siedzibie Sklepu.
2. Składając zamówienie Klient winien określić czas dostawy Zestawu Upominkowego do Odbiorcy.
3. Sklep realizuje dwa rodzaje dostaw:
a) transport paczkowy, gdzie czas dostawy może być wyliczony indywidualnie na podstawie wybranych Zestawów Upominkowych oraz ich ilości,
b) transport paletowych, wykonywany przy zamówienie większej ilości zestawów i tylko dla tych Klientów, którzy mają faktyczną możliwość odbioru palet.
4. Sklep będzie podejmował wszelkie możliwe starania by Zestaw Upominkowy został dostarczony zgodnie z terminem do Odbiorcy, jednakże Klient winien mieć świadomość, iż dostawa jest realizowana za pośrednictwem niezależnych od Sklepu firm wysyłkowych/kurierskich, na których działalność Sklep nie ma wpływu.
5. Sklep w ramach indywidualnych ustalań z Klientem, może również zobowiązać się do bezpośredniego dostarczenia Zestawu Upominkowego do Odbiorcy.
6. Termin realizacji dostawy Zestawu Upominkowego rozpoczyna się od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu wpływu należności za zestaw. W przypadku gdy płatność dokonywana jest kartą, termin realizacji zamówienia liczony jest od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji. W przypadku gdy Klient odbiera zestaw osobiście w siedzibie Sklepu, warunkiem jego wydania jest zapłata za zestaw.
§ 5 REKLAMACJE
1. W przypadku niezgodności Zestawu Upominkowego z Zamówieniem, Klient winien powiadomić o tym Sklep niezwłocznie po powzięciu informacji w tym zakresie. Informacja o niezgodności winna zostać przesłana na adres poczty elektronicznej http://koszeswiateczne.pl, lub pisemnie adres w 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Lipowa 22b.
2. Reklamacja winna szczegółowo opisywać rodzaj niezgodności z Zamówieniem.
3. W przypadku gdy Klient odbiera Zestaw Upominkowy bezpośrednio ze Sklepu, winien on w trakcie odbioru sprawdzić Zestaw pod kątem jego zgodności z Zamówieniem oraz zgłosić wówczas wszelkie możliwe uwagi. Wszelkie niezgodności zgłoszone później nie będą uwzględniane, chyba że Klient wykaże, iż przy zachowaniu należytej staranności nie mógł zidentyfikować usterki Zestawu Upominkowego.
4. Sklep zobowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sklep powiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Strony mogą uzgodnić sposób rekompensaty dla Klienta. W przypadku odmowy uznania rekompensaty, Klient może dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu przed sądem powszechnym.
5. W przypadku zgłoszenia uwag co do przekroczenia terminu dostawy lub uszkodzenia opakowania lub Zestawu Upominkowego, Sklep przed rozpatrzeniem reklamacji skieruje sprawę do firmy przewozowej/kurierskiej. Powyższe może wydłużyć termin rozpatrzenia reklamacji.
6. Sklep zastrzega, iż wszelkie ewentualne różnice dotyczące zdjęć Zestawów Upominkowych umieszczonych na stronie http://koszeswiateczne.pl, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Klienta (w rodzaju proporcji Zestawów, elementów i ich ułożenia w ramach Zestawu, koloru itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji Zestawu Upominkowego.
7. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które zostały złożone po terminie lub które nie zawierają opisu niezgodności.
§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest wyłącznie Sklep. Sklep wykorzystuje dane osobowe Klientów w celu realizacji umowy na sprzedaż i dostawę Zestawów Upominkowych do Odbiorców.
2. Sklep ma prawo zażądać od Klienta takich danych osobowych, które są niezbędne do realizacji umowy na sprzedaż i dostawę Zestawów Upominkowych. W przypadku niepodania przedmiotowych danych, Sklep może odmówić realizacji Zamówienia.
3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
4. Składając Zamówienie Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w celach marketingowych, w tym w szczególności dotyczących otrzymywania materiałów promocyjno – reklamowych ze strony Sklepu.
§ 7 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy na sprzedaż i dostawę Zestawów Upominkowych, które realizuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznych (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 217 z późn. zm.). W celu odstąpienia od umowy Klient, składa stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty złożenia Zamówienia, wysyłając je na adres Sklepu wskazany w § 5 pkt 1 Regulaminu.
2. W przypadku gdy Klient skutecznie odstąpi od umowy na sprzedaży i dostawę Zestawów Upominkowych, Sklep zobowiązany jest do zwrotu Klientowi kwoty, którą ten zapłacił za Zestaw. Zwrot kwoty następuje jednak po zwrocie do Sklepy Zestawy Upominkowego w stanie nienaruszonym. W przypadku gdy Zestaw Upominkowy został już dostarczony do Odbiory, Klient który w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu odstąpił od umowy, winien odebrać Zestaw od Odbiorcy i dostarczyć go do Sklepu.
3. Powyższe prawo do odstąpienia od umowy na sprzedaż i dostawę Zestawu Upominkowego, przysługuje jedynie Klientowi będącemu osobą fizyczną, który jest „konsumentem”, o którym mowa w art. 22 (1) kodeksu cywilnego.
§ 8 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Wszelkie prawa do treści zawartych na stronie http://koszeswiateczne.pl przysługują Sklepowi.
2. Żaden fragment prezentowany na stronie http://koszeswiateczne.pl (np. tekst, grafika, logotypy, zdjęcia i wszelkie inne dane) nie mogą być powielane, kopiowane lub rozpowszechniane w żadnej formie i bez uprzedniego zezwolenia Sklepu. W razie naruszenia powyższego zakazu, Sklep zastrzega sobie prawo dochodzenia na drodze sądowej wszelkich roszczeń od podmiotów naruszających jego prawa.
§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej http:// koszeswiateczne.pl.
2. Wszelkie Zamówienia złożone przez Klienta złożone przed zmianą Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminy, który obowiązywał w dniu składania przedmiotowego Zamówienia.
3. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, Klient, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu, winien zawiadomić o tym fakcie Sklep, w ciągu 14 dnia od daty publikacji zmian. Korzystanie przez Klienta z usług świadczonych przez Sklep po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.